[Easy English Vlog] New Year shrine visit

Happy New Year!

In this Easy English Vlog, I talk about my new year shrine visit in Japan.

By I Talk You Talk Press – Easy English Reading and Easy English Listening